Rapporten

Rapporten

Recreatie en Natuur
Eind september 2012 is het rapport verschenen waarin uitgebreid de mogelijkheden van recreatie in Natura 2000 gebieden wordt beschreven.

De essentie is dat, om de effecten te bepalen van recreatie in een Natura gebied, men altijd moet kijken naar de recreatievorm- en omvang, de tijdsduur, de seizoensperiode etc. Kortom: maatwerk per gebied. Zie voor het rapport onderstaande link:

http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport2334.pdf
 

De volledigheid gebied om aan te geven dat voor monitoring op papier de IJsselmeeraanpak wel is uitgezet maar de IJsselmeerwerkgroep nog niet alle stappen daarvan heeft doorlopen. Mede doordat het Rijk en de provincies nog kijken naar een gezamenlijk format voor monitoring.Om die reden heeft de RRN haar eigen positionpaper ontwikkeld over monitoring.

Zie onderstaande download: RRN positionpaper monitoring.

Audit 'Pleziervaart en Natura 2000'

De effecten van pleziervaart op beschermde vogelsoorten zijn te bepalen door het combineren van een aantal kwalitatieve instrumenten. Een pragmatische aanpak biedt de meeste kans op een succesvolle effectbepaling. De effectbepaling is een belangrijk onderdeel van de op te stellen Natura2000-beheerplannen. Dat is de conclusie van een audit uitgevoerd door het Kenniscentrum Recreatie. Download het volledige rapport op de steunpunt-site

Stappenplan IJsselmeer

De Regiegroep heeft meegewerkt in 2011 aan het  stappenplan Ijsselmeer , waarover een JAN advies is verschenen.( zie www.natura2000.nl > JAN advies ijsselmeer) . Momenteel, september 2012, wordt de laatste stap afgehandeld en bekeken in hoeverre dit stappenplan tevens geintegreerd kan worden in  het Beheerplan Ijsselmeer.