Standpunten regiegroep

Naar een nieuwe wet Natuurbescherming

Het is allemaal begonnen met de aanbevelingen voor de evaluatie natuurwetgeving in 2008 (zie hieronder).
Gedurende 2008-2010 werden er nog diverse wetwijzigingen op de oude wet NB doorgevoerd, ook via de Crisis-en hertselwet en werkte men aan een plan van aanpak voor de nieuwe Wet Natuur.De RRN heeft daaarin volop meegedacht en gereageerd, waaronder bestaand gebruik, rekenmodellen en meldplicht.

Deze eerste concept wetsversie verscheen eind juni 2011. De RRN was daarmee erg tevreden vanwege de omvang, de strikte aansluiting op de vogel- en habitatrichtlijnen, de algemene bepaling van de economische weging voor de gehele wet en de uitzondering op de habitatsoorten voor schade aan eigendom.
In het najaar 2011 werd de Wet Nb aangepast gepresenteerd en verscheen er een merkwaardige extra soortenbijlage. Helaas werden ook 'andere handelingen' weer vergunningplichtig.

In augustus 2012 werd het definitieve ontwerp aan de Tweede Kamer aangeboden, maar direct contrair verklaard omdat het kabinet eind april gevallen was.
De RRN heeft in de periode mei 2012-2013 een poging gedaan om samen met diverse natuurorganisaties te kijken naar de gedeelde belangen. We wilden meer ruimte krijgen voor een gebiedsgerichte aanpak, met de nadruk op ecosysteem en soortenrijkdom in plaats van de focus op individuele soorten.
Dit heeft de RRN ook kenbaar gemaakt aan het IPO en de Raad van State.
Helaas gingen de Natuurorganisaties hun eigen weg met het meeschrijven aan de Visie mooi Nederland. Daarin werd de nadruk gelegd op conserverend natuurbehoud met een 'neen tenzij'  in plaats van een dynamische bescherming (' ja mits..') met belevingswaarde. Eveneens wensten zij via het Nbspoor de cultuurhistorische waarden te beschermen terwijl deze elementen ook al worden beschermd via het ruimtelijk spoor. De RRN is voor stapeling van beleid en teveel bestuurlijke drukte bevreesd. 
Helaas lijkt deze stapeling onontkoombaar omdat in een gebied al snel diverse regimes naast elkaar staan van Natura, Ecologische Natuurnetwerk en diverse programma's zoals dat van stikstof.
Daarnaast heeft RRN de grootste moeite met het introduceren van het begrip ' intrinsieke waarde van de natuur' in de wet, i.p.v. in de inleiding, omdat dit begrip kan leiden tot moeizame juridsiche disputen.

De Nota van wijziging op de Wet Nb van 2012, die najaar 2014 werd gepresenteerd bevatte zeer veel elementen uit de Visie Mooi Nederland.
De RRN heeft daarna via brieven, inspraak, hoorzitting, inschakelen van ACTAL ( College voor controle op regeldruk> zie persbericht hieronder) en een intensieve lobby op de Kamer geprobeerd de wet werkbaar te houden.
Staatssecretaris Dijksma kwam Actal tegemoet door een nieuw Sira regeldrukrapport te laten verschijnen, waarbij ook de RRN en Actal aan tafel zaten in de begeleidingsgroep.
In maart 2015 verscheen het definitieve rapport, waarbij de kwantitatieve onderbouwing ondermaats was maar de kwalitatieve aanbevelingen helder verwoord waren.
Deze zijn door de RRN  gebruikt bij de wetsbehandeling.
In juni 2015 heeft deze plaatsgevonden.

Voor de RRN is belangrijk dat de sociaal economische weging, behalve bij toetsing voor vergunning of ontheffing, nog voor de volledige wet van toepassing is. Daarnaast is er aan VVD,SGP en CDA toegezegd dat, alvorens deze wet opgaat in de Omgevingswet, er nog een vorm van tussenevaluatie plaatsvindt.

Ook is de Staatssecretaris bereid, op aandringen van SGP en VVD, de aanbevelingen van het SIRA rapport hoofdstuk 5.1.7. na te komen, waaronder het volledig betrekken van de recreatiesector bij de uitvoering.

Tenslotte heeft de RRN langdurig gepleit voor het gedifferentieerd behandelen van de natuurdoelen in relatie met de aanwijzingsbesluiten van Naturagebieden. Het Europeese Hof en de Commissie geven hier ruimte voor.
De Staatssecretaris heeft aan de SGP beloofd dat er een brief naar Brussel gaat om daarover meer uitleg te krijgen.

Programma Aanpak Stikstof

Het PAS is een aanpak voor vermindering van stikstofuitstoot op kwetsbare natuur  in Naturagebieden en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te houden. 

In december 2013 heeft de RRN een brief geschreven aan de woordvoerders in de Tweede Kamer en de Staatssecretaris over de wijizging Nbwet ten behoeve van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Essentie van de brief is de verschuiving van de bewijslast (motivatie) naar het bevoegde gezag en ruimte houden ook voor recreatieve uitbreidingen. De RRN is bezorgd dat veel ontwikkelingsruimte in de provincie en door het Rijk wordt toegwezen aan verkeersprojecten en de landbouw ( zie brief hieronder).

In de loop van 2014 werd helder dat het stikstofdossier verkeerd dreigde uit te pakken  voor de recreatiesector door de gekozen systematiek met een grenswaarden segment. Bij een teveel aan claims wordt ook de recreatiesector, die nauwelijks wat uitstoot, gedwongen een Nbwetvergunning aan te vragen.

In het voorjaar van 2015 heeft de RRN aan tafel bij het ministerie van EZ als ook in diverse brieven aandacht gevraagd voor deze weeffout bij de Staatssecretaris, de Kamer maar ook aan de statenfracties van de provincies t.b.v. de verkiezingen ( zie zienswijze feb 2015, januari 2015).
Bij de uiteindelijke presentatie van de gebiedsanalyses bleek dat de provincies gaan werken met een viertal standaard beleidsregels , waaronder die van een hardheidsclausule voor initiatieven die onredelijk zouden worden geraakt bij een dreigend tekort aan ontwikkelingsruimte.

Op 1 juli is het PAS , inclusief Regeling en Besluit, van kracht geworden. In de eerste maand  kwamen de eerste fricties  voor het zgn. segment 2 al binnen. Wordt vervolgd...

Routenetwerken en Omgevingswet

De RRN heeft eind april 2013 een brief geschreven aan minister Schulz over het wettelijk borgen van de vaar-, fiets- en wandelroutenetwerken in de wet- en regelgeving. De minister is bezig vorm te geven aan een nieuwe Omgevingswet; daarin zouden deze routenetwerken wettelijk genoemd moeten worden (zie hieronder de brief aan minister Schulz).

In 2014 heeft de RRN gelubt bij workshops voor deze wet en het Overlegplatform Infrastructuur en Milieu. Ook is er in goede samenwerking door ANWB, Fietsplatform en Wandelnetwerk meegewerkt aan de Initiatiefnota 'Een stap vooruit' van CDA, SP en PvdA. Deze nota heeft uiteindelijk een viertal toezeggingen opgeleverd w.o. een eigen contactambtenaar en een pilot om via convenantsstructuren de routenetwerken bij de provincies te verankeren. Deze pilot is eind 2014 gestart.

In september heeft de RRN bij een hoorzitting over de Omgevingswet, bij monde van ANWB
Paul Makken, haar wensen neergelegd (zie brief hieronder).

In goede samenwerking met eerdergenoemde partners en de St. Waterrecreatie Nederland is er in 2015 volop gepleit voor verankering in de Omgevingswet.
De RRN heeft in mei en juni brieven geschreven aan de kamerleden (zie hieronder) en daarin tevens gepleit voor een klachten- en mediationloket. Hiervoor is bij de wetsbehandeling, juni 2015, een toezegging gekomen aan D66 en Christen Unie dat de minister dit gaat bespreken met de minister van BZK en de VNG m.b.t. de ombudsfunctie. Ten aanzien van een vorm van klachten- en mediationloket gaat zij onderzoeken of dit in de Digitale Laan van de Leefomgeving kan worden ingevoerd.

Bij de wetsbehandeling zijn eveneens de routenetwerken uiteindelijk per amendement van D66 en CDA verankerd in de defenities van de omgevingswet. Ook wordt een overzicht van de routenetwerken gevergd in Rijks-en decentrale omgevingsvisies, in opdracht van een motie van PvdA, SP, CDA en D66 ( Tk 33 962).

Bij de VVD heeft de RRN gehoor gekregen m.b.t. het volgen van de financiele regeldruk door Actal.

Tenslotte heeft de SP een langgekoesterde wens van de RRN,  dat de decentrale overheden bij hun motivatie beter aan moeten geven waarom zij het voorzorgbeginsel in stelling brengen.

Decentralisatie en natuurbeleid

Uitvoering natuurwetgeving
In het Natuurpact tusen Rijk en provincies en bij de Tussenbalans Natuurbeleid geeft de Staatssecretaris aan dat zij toe wil naar goede gebiedsgerichte aanpak met een belangenafweging, waarbij de focus op het behoud van individuele soorten wordt verlegd naar gebiedscondities en soortenrijkdom. De RRN heeft deze gedachte altijd bepleit.

Helaas liggen er door de decentralisatie ook een paar knelpunten op de loer: iedere provincie kan boven op de bestaande landelijke natuurwetgeving nog een eigen provinciale of gemeentelijke  'uitvoeringskop' plaatsen.
Dit werd al zichtbaar in jui 2015 toen de beleidsregels voor de PAS bekend werden gemaakt.

Ook bij het SIRA regeldrukrapport heeft de RRN gewaarschuwd voor de discrepantie tussen wat ambtenaren verwachten, maar de statenpoitici wellicht niet wensen.
Daarom heeft de RRN ook bij de provinicale statenverkiezingen een brief met beleidsaanbevelingen gezonden naar alle fractievoorzitters (zie brief hieronder)

Uitvoering Naturabeleid
Bij de beheerplannen zijn de nodige fricties de afgelopen jaren opgetreden door een aantal complexe oorzaken.
In goed overleg met IPO, VNG en RWS heeft de RRN geprobeerd deze op te lossen.
Ook is de Kamer op de hoogte gesteld van de noodzaak van het grondig afhechten van de eerste generatie beheerplannen en zaken niet onnodig te versnellen (zie brief hieronder).   

Reactie op de Rijksnatuurvisie 2014

Begin april presenteerde staatssecretaris Dijksma de Rijksnatuurvsie 2014. Daarin een beeld hoe het rijk voortaan om wil gaan met natuur, speciale natuur en het aanbrengen van meer balans tussen economie en  ecologie. De RRN is blij met de insteek van de Visie maar stelt dat het resultaat  valt of staat met de uitvoering ervan.

Positionpapers

Elk jaar stelt de Regiegroep Recreatie & Natuur positionpapers vast. Daarin vindt u de standpunten rondom belangrijke wet-en regelgeving van het natuur- en omgevingsbeleid.

Ook is er In maart 2014 door de RRN haar positie bepaald ten aanzien van het monitoren in Naturagebieden en bij de beheerplannen. Daarnaast hebben wij ook nog een wensenlijst ten aanzien van de uitvoering van het beleid.
Download hieronder de Positionpapers 2014 en de definitieve positionpaper Nbwet ( 2015).

Gedragscode en IJsselmeeraanpak

Op 17 februari 2012 is de gedragscode IJsselmeer overhandigd aan Staatssecretaris Bleker, na een 2 jaar durend overleg met de partners uit het IJsselmeergbied.

Via de ´IJsselmeeraanpak` is er een gedragen voorstel gekomen waarbij zowel de natuur als de ontwikkelingsruimte voor waterrecreatie worden geborgd. De onderbouwing van de aanpak vindt u op www.natura2000.nl  > JANadviezen> ontwikkelingsruimte beheerplannen ijsselmeer